دانلود پاورپوینت محاسبات روشنايي معابر

دانلود پاورپوینت محاسبات روشنايي معابر

دانلود پاورپوینت محاسبات روشنايي معابر

هدف:

1-تأمين شدت روشنايي متوسط جهت رويت اجسام، اشياء متحرک(وسائط نقليه) و عابرين

2-تأمين يکنواختی روشنايي در حد مورد نياز

3-جلوگيری از چشم زدگی بويژه برای رانندگان وسائط نقليه

 محاسبه ضريب بهره سيستم روشنايي معابر (CU):

 با توجه به اينکه در روشنايي معابر تنها نور مستقيم داريم، لذا نور چراغها در يک اسپان درون استوانه ای به قطر 2H توزيع می شود و بنابراين نسبت سطح معبر به سطح جانبی استوانه تعيين کننده ضريب بهره سيستم می باشد و چون طول استوانه و معبر برابر است، لذا نسبت عرض معبر به محيط دايره به قطر  2H تعيين کننده ضريب بهره است که سازندگان چراغها نسبت شار مفيد به شار هر چراغ را اندازه گيری و به صورت يک نمودار و در سيستم نسبی برای هر عرض B به نسبت ارتفاع نصب H  ارائه می کنند تا نياز به تبديل برای شرايط گوناگون نباشد:

منحنی های پخش نور:

در روشنايي معابر منحنی های پخش نور دارای شرايط زير هستند:
دسته:

دانلود پاورپوینت محاسبات روشنايي معابر

خرید آنلاین